Mmmm..... cookies...

Lejerbos kernefortælling

Hvem er vi: Lejerbo er lejernes boligselskab
Lejerbo blev stiftet af Lejerbevægelsen tilbage i 1944 og er altså lejernes eget almene boligselskab. Helt fra begyndelsen - og før det var en del af lovgivningen - har Lejerbo haft beboerdemokrati. I dag er Lejerbos øverste ledelse lejerne, der gennem vores repræsentative demokrati vælger Lejerbos Hovedbestyrelse.

De første boliger blev opført på Vintappervænget i Lyngby. Herefter fulgte boliger først i hovedstadsområdet og derefter i resten af Danmark. Undervejs er også kommunale ældreboliger blevet en del af fællesskabet.

Vi er ejet af medlemmerne, som både er Lejerbo-stiftede boligorganisationer og boligorganisationer, der undervejs har meldt sig ind i Lejerbo-fællesskabet. Gennem årene har Lejerbo udviklet sig til en af Danmarks største landsdækkende bolig-administrations-organisationer, og i dag administrerer vi flere end 50 boligorganisationer, flere end 600 boligafdelinger og flere end 37.500 boliger.

Lejerbo er en samfundsaktør, der skaber betalbare boliger til alle med behov herfor på et ’non-profit’ grundlag. Det betyder, at både boligafdelingerne, boligorganisationerne og administrationen skal balancere økonomisk, og at der ingen steder i Lejerbo er ejere, der skal trække overskud ud.

Jo flere vi er med i fællesskabet, jo flere muskler har vi til udvikling og fornyelse.


Hvad laver vi: Rum for liv
Lejerbos overordnede mission er ’Rum for Liv’.

Det betyder, at vi skaber rammerne om gode naboskaber og understøtter det store og vidtforgrenede beboerdemokrati. Desuden udvikler vi nye boliger og boligformer og indtænker fællesskaber i nye og eksisterende boligafdelinger. Endelig har vi medansvar for at løse boligsociale udfordringer.

Vi skaber også rum for liv sammen med boligorganisationerne ved at bygge, udvikle og vedligeholde boliger for nuværende og kommende generationer.

Når vi udvikler nye boliger og boformer og udfører store moderniseringer (helhedsplaner), gør vi det i et tæt samarbejde med kommuner, Landsbyggefonden og en bred vifte af samarbejdspartnere.

Når vi vedligeholder og administrerer eksisterende boliger, gør vi det i tæt samarbejde med beboerdemokratiet.

Vores boliger er boliger for alle og er et af vores væsentlige boligsociale bidrag. Sammen med vores mange afdelingsbestyrelser arbejder vi med evnen til at bo, når det handler om liv, fællesskab og demokrati i den enkelte afdeling. Med kommunen samarbejder vi om anvisning af borgere med akut boligbehov, hjælp til lokale aktiviteter og lejere med særlige behov.


Hvordan gør vi det
Lejerbos virke er omfattet af kompleks lovgivning og regulering. Indenfor disse rammer administrerer vi ordentligt, gennemsigtigt og altid med fokus på at finde de bedste løsninger for fællesskabet.

Demokrati og fællesskab
Vi servicerer et stort, levende og mangfoldigt demokrati, organiseret i mange foreninger. Vi hjælper og faciliterer demokratiet og bestyrelsernes formelle og uformelle møder og netværk.
 
Vi bistår beboerdemokraterne med at udfylde deres rolle på bedst mulig måde i de forskellige fora, som de indgår i, bl.a. med relevante uddannelsestilbud.

Daglig opgaveløsning
Lejerbo har kompetencerne, værktøjerne og det stærke fundament, der sikrer kompetent daglig drift og gør, at vi kan løse udfordringer effektivt og kreativt. Vi finder løsninger, som imødekommer både fællesskabets og den enkelte lejers ønsker og behov inden for lovgivningens rammer, og vi klæder demokratiet på til at træffe solide og langtidsholdbare beslutninger.

Vi kobler det bedste fra vores lokale tilstedeværelse med vores fælles centrale viden og kompetencer, og vi har fingeren på pulsen i forhold til de politiske dagsordener både lokalt og nationalt.

Vi har et solidt kontrolmiljø i form af detaljerede forretningsgange for alle kerneopgaver og -processer.

Vi lægger vægt på at tiltrække og udvikle de bedste medarbejdere. Det gør vi bl.a. ved at understøtte en netværkende kultur, hvor der videndeles på tværs af afdelinger og ved at sikre, at medarbejderne løbende holder sig fagligt ajour.

Vækst og udvikling
Fortsat vækst med nye boliger er forudsætningen for at Lejerbo kan være både effektiv og attraktiv for medlemsorganisationer, kommuner og eksterne samarbejdspartnere.

Nye boliger skal udvikles i tæt samarbejde med kommunerne for både at imødekomme de lokale boligbehov og bidrage til de kommunale dagsordener. Vi indgår i partnerskaber og delegerede bygherremodeller sammen med private aktører for at bidrage til byudvikling og nye almene boliger.

Vi vil fortsat være en ansvarlig bygherrer og bygge og renovere med lavest mulig CO2 aftryk, stort fokus på fællesskab og byggeriets sociale potentialer og til en pris som er betalbar for et bredt udsnit af befolkningen.

Vi vil være en attraktiv samarbejdspartner for nye medlemsorganisationer, der kan se fordele i et større fællesskab, som tilbyder lokal identitet støttet op af fællesskabets mange fordele og tværgående viden og udvikling.

Som samfundsaktør ønsker vi at bruge vores stemme og indflydelse både i lokale anliggende og i nationale, især gennem vores medlemskab af BL og gode samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere i branchen.