Mmmm..... cookies...

Mission og visioner

MISSION
Lejerbos mission er at skabe ”rum for liv”.

GRUNDLAG
Lejerbo er en almen administrationsorganisation, hvis fremmeste opgave det er at yde fleksibel, professionel og omkostningseffektiv rådgivning og service og dermed bistå boligorganisationerne med deres formål og målsætninger:

 • At opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere boliger for alle grupper der har behov
 • At sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger
 • At drage omsorg for økonomisk og socialt velfungerende boligafdelinger med en varieret beboersammensætning
 • At tilstræbe en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet ved opførelser og renoveringer
 • At udvise god ledelsesskik og etablere samarbejde med kommunalbestyrelsen.

LEJERBOS VISIONER OG MÅLSÆTNINGER 2022-23

BEBOERDEMOKRATI
Introduktion
I Lejerbo huser vi samlet set flere end 100.000 beboere fordelt på flere end 600 boligafdelinger. Godt 70 pct. af vores familieboligafdelinger har bestyrelser, mens tallet er noget lavere for ungdoms- og ældreboliger:

I Lejerbo ønsker vi, at alle beboere føler sig velkomne til at deltage i det formelle demokrati på fx afdelingsmøder eller som medlemmer i bestyrelser. Og at de herudover har lyst til at deltage i de mange uformelle fællesskaber i og på tværs af afdelinger og organisationer.

Vision
Alle Lejerbo-beboere - uden undtagelse - skal kunne se sig selv som en del af Lejerbos demokrati og fællesskab.

Målsætninger

 • Vi udarbejder en strategi for rekruttering af nye beboerdemokrater i løbet af 2022. Strategien skal inddrage eksisterende anbefalinger og erfaringer fra såvel Lejerbo som BL.
 • Vi indtænker digital uddannelse i forhold til kompetenceudvikling af demokratiet og opdaterer kursusstrategien hermed i løbet af 2022.
 • Vi udarbejder en strategi for vidensdeling i demokratiet inden udgangen af 2022.
 • Vi udarbejder, til brug for organisations- og afdelingsbestyrelser, en skabelon til et introduktionsforløb for nye beboerdemokrater inden udgangen af 2022
 • Vi udarbejder inden udgangen af 2023 et idekatalog med forslag til, hvordan fælles- og naboskab i afdelingerne kan styrkes med beboerinddragende aktiviteter og tilbud.

BÆREDYGTIGHED
Introduktion
Lejerbo har udarbejdet en strategi for social, økonomiske og miljømæssig bæredygtighed, hvor vi har defineret bæredygtighed i Lejerbo som: 

Vi skal sammen med beboerne give afdelingerne videre til næste generation af beboere, som velholdte, økonomisk velfunderede, sociale velfungerende og miljørigtige afdelinger – helt i tråd med vores grundlag.

Vi udvikler vores kerneaktiviteter bæredygtigt og med respekt for fremtidige generationer ved at dele viden og uddanne ansatte og beboerdemokrater inden for metoder, krav og erfaringer vedrørende bæredygtighed.

Vi udarbejder løbende værktøjer til ansatte og beboerdemokrater, der sikrer, at vi kan handle på de krav, der til stilles til bæredygtighed.

Vision
Vi arbejder med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, og vi handler på de krav og forventeringer, der stilles til bæredygtighed.

Målsætninger

 • I løbet af 2022 analyserer vi behovene for vidensdeling om social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed (Lejerbos strategi, krav, metoder og erfaringer), for efterfølgende at implementere dem som en naturlig del af eksisterende kursustilbud, netværk og kommunikation til såvel beboerdemokrater som ansatte.
 • Inden udgangen af 2023 udvikler og implementerer vi værktøjer baseret på erfaringsopsamling fra f.eks. lokale eller boligsociale indsatser, der kan understøtte både ansattes, afdelings- og organisationsbestyrelsers arbejde med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.
 • I 2022 gennemfører vi en analyse af potentialet og effekten af økonomisk bæredygtige indkøb i AlmenIndkøb, således at analyse kan indgå som en del af beslutningsgrundlaget for AlmenIndkøbs fremtid. Analyse af social og miljømæssig bæredygtighed følger.
 • Vi supplerer Lejerbos generiske byggeprogram med et bæredygtighedsprogram i 2022

DIGITALISERING & EFFEKTIVISERING
Introduktion
I Lejerbo fik vi i 2019 vores første digitaliseringsstrategi. I strategien tydeliggjorde vi, at digitalisering i Lejerbo ikke i sig selv er et mål, men derimod et middel til at løse vores kerneopgaver. På samme måde kan digitalisering også være et effektivt redskab til at opnå vores effektiviseringsmål. 

Visionen udtrykker et ønske om, at vi i Lejerbo husker at tænke de digitale muligheder ind i alle vores processer. At vi undersøger, hvor vi kan drage fordel af digitale løsninger, og hvor kan det hjælpe os i forhold til både effektiviseringer i arbejdsgange, bedre service til beboerne osv.

Vision
Vi anvender digitalisering som værktøj til effektivisering og servicering til gavn for beboerne og boligsøgende

Målsætninger

 • Inden aug. 2022 skal driften inkluderes i digitalisereringsstrategien for derved at sikre, at hele Lejerbos potentiale for digitalisering løbende afdækkes og udfordres.
 • I 2022 gennemfører vi en analyse af stamdata, så vi kan sikre at stamdate opbevares og opdateres ét sted.
 • I 2022 kortlægger vi med, afsæt i en kunderejse, de boligsøgende og beboeres digitale behov, så vi sikrer en strategisk, målrettet udvikling af bl.a. www.lejerbo.dk og brugen af næste generation Digital Post.
 • I 2022 gennemfører vi en undersøgelse af beboerdemokratiets ønsker til og behov til service. Efterfølgende afklares det, hvilke der med fordel kan håndteres digitalt.

DEN GODE ARBEJDSPLADS
Introduktion
Lejerbo er en stor organisation med mange forskellige jobfunktioner og medarbejdere, der – uagtet, at vi står på samme fundament - arbejder under forskellige vilkår og rammer rundt omkring i landet.

Lejerbo ønsker, at alle ansatte skal opleve Lejerbo som et godt og meningsfuldt sted at arbejde med et godt og sundt arbejdsliv og -miljø.

Vision
Lejerbo skal tiltrække, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere

Målsætninger

 • Vi igangsætter i 2022 og 2023 en række initiativer, der skal sikre, at vi løbende udvikler vores kultur ved at samarbejde og vidensdele på tværs af alle niveauer.
 • Vi udarbejder inden udgangen af 2022 en strategi, der understøtter en kvalificeret rekruttering på alle niveauer
 • Vi definerer, synliggør og understøtter de gode rammer for arbejdslivet i Lejerbo ved synliggørelse og aktiv brug af Lejerbo´s værdigrundlag og politikker mv. inden udgangen af 2022.